Hanna Ruijsenaars

Konsthantverkare och utbildad lärare i bild och slöjd på Konstfack, Stockholm

Jag arbetar i järn- och koppartråd och undersöker hur linjer kan skapa en form i rummet. Vilka linjer behövs för att man skall tolka något konkret – en kropp, ett flygfä, ett kreatur? Vilka linjer behövs för att beskriva rörelse eller stillhet, ro eller oro, tyngd eller lätthet? Och vad tillför materialet – den spretiga, obändiga metalltråden –  som en tecknad linje inte kan förmedla? 

Mina djurskulpturer är resultaten av detta undersökande. De är framskissade på fri hand, i försök att fånga en ögonblicksbild eller ett intryck av en varelse i rörelse.

Artisan and trained teacher in art and crafts at Konstfack, Stockholm

I work in iron and copper wire and explore how lines can create a shape in the room. What lines are needed in order to interpret something concrete – a body, an aerial animal, livestock? What lines are needed to describe movement or stillness, calmness or anxiety, heaviness or lightness? And what does the material – the sprawling, unyielding metal wire add that a drawn line cannot convey?

My animal sculptures are the results of this exploration. They are sketched freehand, in an attempt to capture a snapshot or an impression of a creature in motion.

Kunsthandwerkerin und ausgebildete Lehrerin in Bild und Handwerk an Konstfack, Hochschule für Kunst und Design in Stockholm, Schweden. 

Ich arbeite mit Eisen- und Kupferfaden und untersuche wie Linien eine Form im Raum erschaffen können. Welche Linien werden benötigt, damit man sie als etwas konkretes verstehen kann – einen Körper, ein Flugtier, ein Wesen? Welche Linien werden benötigt, um Bewegung oder Stille, Ruhe oder Unruhe, Schwere oder Leichtigkeit zu beschreiben? Und was trägt das Material dazu bei – der weitläufige, ungezähmte Metallfaden – das was eine gezeichnete Linie nicht vermitteln kann?

Meine Tierskulpturen sind das Resultat dieser Untersuchung. Sie sind hervorskizziert aus der freien Hand und dem Versuch, ein Augenblicksbild oder einen Eindruck eines Wesens in Bewegung zu fangen.

Kontakt

hanna.ruijsenaars@gmail.com

Instagram: @ruijsenarts

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.