Eva Åberg

LERAN FORMAR MIG

Mitt arbete utgår från lusten med leran i sig och alla dess möjligheter.

 Leran är mitt material; skapa , göra nytt , göra om, bränna, färgsätta, vänta, se resultat. Ibland som jag tänkt, ibland inte alls som jag tänkt, ibland bättre.

Växtligheten, allt som växer i min närhet och långt borta, leder vidare till former och uttryck. Färgerna – glasyrerna är viktiga.

Mina citroner handlar inte bara om frukt, mina blommor inte alltid om växter. Det är mitt sätt att reflektera över och synliggöra naturens mångfald och vikten av att se vad vi har att värna. Ibland också över mänskliga tillstånd och relationer.

Jag är född 1952 i Simrishamn på Österlen, vid havet och det speciella ljuset och bad i 12-gradigt vatten.

Jag bor och verkar utanför Dalsjöfors, i skogen med alla barren och djuren. Två olika habitat som berikar mitt liv.

Jag arbetar i högbränt stengods, rakubränd keramik och brons. Min atelje och vårt galleri finns på Källagården 1, Dalsjöfors.

THE CLAY MOLDS ME

My work is based on the desire for the clay itself and all its possibilities.

Clay is my material; create, make something new, redo, fire, color, wait, see results. Sometimes as I intended, sometimes not at all as I intended, sometimes better.

The vegetation, everything that grows near me and far away, leads on to forms and expressions. The colors – the glazes are important.

My lemons are not only about fruit, my flowers not always about plants. It is my way of reflecting on and making visible the diversity of nature and the importance of seeing what we have that needs protecting. Sometimes it’s also about human conditions and relationships.

I was born in 1952 in Simrishamn in Österlen, by the sea and the special light and bathed in 12-degree water.

I live and work outside Dalsjöfors, in the forest with all the trees and animals. Two different habitats that enrich my life.

I work in high-fired stoneware, raku-fired ceramics and bronze. My studio and our gallery are at Källagården 1, Dalsjöfors.

DER TON FORMT MICH

Meine Arbeit entspringt der Lust mit dem Ton an sich und all dessen Möglichkeiten. 

Ton ist mein Material: kreieren, neu machen, erneut machen, nochmal machen, brennen, färben, warten und das Resultat anschauen. Manchmal wird es wie gedacht, manchmal überhaupt nicht wie gedacht, manchmal besser als gedacht. 

Die Vegetation, alles was in meiner Nähe wächst und weiter weg, führt weiter zu Form und Ausdruck. Farben – die Glasuren sind wichtig. 

Meine Zitronen drehen sich nicht nur um die Frucht, meine Blumen nicht immer um das Gewächs. Es ist meine Art über die Vielfalt der Natur zu reflektieren und sie sichtbar zu machen und zu sehen was wir schützen sollten. Manchmal geht es auch um Zustände und Beziehungen. 

Ich wurde 1952 in Simrishamn in Österlen, Schweden geboren. Aufgewachsen am Meer und dem besonderem Licht und Bad im 12-gradigen Wasser. 

Ich wohne und arbeite außerhalb von Dalsjöfors im Wald mit allen Tieren und Tannenadeln. 

Ich arbeite mit Steingut in hoher Temperatur gebrannt, mit Keramik in der Raku – Technik gebrannt und mit Bronze. Mein Atelier und unsere Galerie liegt auf dem Källagården 1 in Dalsjöfors, Schweden.

Cookies

Lerverk använder cookies för att du ska kunna använda vår webbplats på bästa sätt. Klicka här för mer information om Lerverks riktlinjer för cookies.